ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 64 88 152 86 79 165 58 45 103 60 67 127 8 3 11 276 282 558
พืชศาสตร์ 24 16 40 41 33 74 23 5 28 24 26 50 2 2 114 80 194
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 4 3 7 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 2 8 2 3 5 15 15 5 8 13 1 1 29 13 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 22 34 27 61 8 5 13 19 18 37 1 1 73 61 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 35 30 65 40 31 71 35 30 65 31 18 49 4 1 5 145 110 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 5 11 10 10 1 1 2 17 6 23
ปวส.ประมง 4 3 7 4 4 2 2 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 20 33 21 23 44 23 27 50 18 15 33 75 85 160
วท.บ.ประมง 12 2 14 5 8 13 12 3 15 13 3 16 1 1 43 16 59
อุตสาหกรรมเกษตร 5 42 47 5 15 20 10 10 5 23 28 2 2 4 17 92 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 2 3 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 39 42 4 13 17 10 10 4 20 24 11 82 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4 2 6
รวมทั้งหมด 64 88 152 86 79 165 58 45 103 60 67 127 8 3 11 276 282 558