ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 2 37 176 1 177 43 43 254 3 257
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 57 57 20 20 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 18 18 1 1 27 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 11 11 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 70 1 71 16 16 104 1 105
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 25 1 26 43 1 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 16 16 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 9 2 11 49 49 7 7 65 2 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 2 11 10 10 19 2 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 7 7 46 46
รวมทั้งหมด 35 2 37 176 1 177 43 43 254 3 257