ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46 169 215 61 185 246 42 117 159 61 92 153 3 3 210 566 776
บริหารธุรกิจ 19 49 68 47 85 132 38 55 93 54 56 110 3 3 158 248 406
บธ.บ.การจัดการ 3 24 27 11 32 43 10 31 41 22 28 50 3 3 46 118 164
บธ.บ.การตลาด 2 17 19 12 41 53 15 20 35 9 18 27 38 96 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 8 22 24 12 36 13 4 17 23 10 33 74 34 108
บัญชี 5 71 76 14 100 114 4 49 53 3 28 31 26 248 274
บช.บ.การบัญชี 5 71 76 14 100 114 4 49 53 3 28 31 26 248 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 22 49 71 22 49 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 22 49 71 22 49 71
ศิลปศาสตร์ 13 13 4 8 12 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 4 8 12 4 21 25
รวมทั้งหมด 46 169 215 61 185 246 42 117 159 61 92 153 3 3 210 566 776