ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 192 19 211 229 25 254 278 36 314 193 24 217 10 10 95 13 108 997 117 1,114
เรียนรวม 99 18 117 99 18 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 99 18 117 99 18 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 36 134 10 144 136 7 143 103 13 116 10 10 35 1 36 453 32 485
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 2 10 12 2 14 14 4 18 13 13 47 8 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 36 100 5 105 93 2 95 55 1 56 18 18 301 9 310
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 8 1 9 31 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 2 16 8 3 11 26 7 33 10 10 2 2 60 12 72
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 25 44 9 53 75 14 89 54 2 56 44 11 55 242 36 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 25 44 9 53 75 14 89 54 2 56 43 11 54 241 36 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 51 6 57 67 15 82 36 9 45 16 1 17 203 31 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 2 8 10 10 20 12 6 18 12 1 13 40 19 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 45 4 49 57 5 62 24 3 27 4 4 163 12 175
รวมทั้งหมด 192 19 211 229 25 254 278 36 314 193 24 217 10 10 95 13 108 997 117 1,114