ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 295 358 78 401 479 54 199 253 34 163 197 14 19 33 243 1,077 1,320
บริหารธุรกิจ 46 134 180 60 217 277 41 71 112 25 58 83 14 13 27 186 493 679
ปวส.การจัดการ 3 28 31 5 5 3 33 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 37 45 7 5 12 15 42 57
บธ.บ.การจัดการ 8 66 74 9 76 85 3 30 33 3 26 29 1 1 23 199 222
บธ.บ.การตลาด 14 28 42 6 23 29 6 27 33 8 17 25 1 1 34 96 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 40 64 34 53 87 32 14 46 14 15 29 7 1 8 111 123 234
บัญชี 6 110 116 9 138 147 4 79 83 2 65 67 5 5 21 397 418
ปวส.การบัญชี 1 32 33 2 2 1 34 35
บช.บ.การบัญชี 6 110 116 8 106 114 4 79 83 2 65 67 3 3 20 363 383
ศิลปศาสตร์ 11 51 62 9 46 55 9 49 58 7 40 47 1 1 36 187 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 21 24 4 20 24 1 25 26 1 14 15 9 80 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 30 38 5 26 31 8 24 32 6 26 32 1 1 27 107 134
รวมทั้งหมด 63 295 358 78 401 479 54 199 253 34 163 197 14 19 33 243 1,077 1,320