ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 20 31 51 18 23 41 18 22 40 14 12 26 6 1 7 76 89 165
วิทยาศาสตร์ 10 10 20 14 2 16 16 10 26 11 5 16 6 1 7 57 28 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 20 14 2 16 16 10 26 11 5 16 2 1 3 53 28 81
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 10 21 31 4 21 25 2 12 14 3 7 10 19 61 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 10 21 31 4 21 25 2 12 14 3 7 10 19 61 80
รวมทั้งหมด 20 31 51 18 23 41 18 22 40 14 12 26 6 1 7 76 89 165