ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 645 111 756 588 105 693 349 54 403 217 40 257 169 32 201 1,968 342 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 98 8 106 71 7 78 64 8 72 33 3 36 266 26 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 42 4 46 25 2 27 33 3 36 19 19 119 9 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 2 26 10 4 14 2 4 6 6 3 9 42 13 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 2 34 36 1 37 29 1 30 8 8 105 4 109
วิศวกรรมเครื่องกล 148 2 150 147 1 148 55 55 20 20 26 2 28 396 5 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 39 1 40 36 36 10 10 85 1 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 1 69 71 1 72 55 55 20 20 10 2 12 224 4 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 193 44 237 193 47 240 126 18 144 66 15 81 28 8 36 606 132 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 9 34 14 9 23 3 4 7 42 22 64
ปวส.ไฟฟ้า 29 8 37 33 5 38 1 1 63 13 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 6 34 20 4 24 48 10 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 9 69 63 11 74 49 8 57 38 7 45 13 3 16 223 38 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 12 63 28 6 34 40 5 45 14 5 19 10 1 11 143 29 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 35 12 47 37 5 42 14 3 17 1 1 87 20 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 27 121 73 27 100 49 14 63 51 11 62 67 19 86 334 98 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 34 13 47 24 10 34 24 3 27 82 26 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 60 14 74 49 17 66 49 14 63 51 11 62 43 16 59 252 72 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 112 30 142 104 23 127 55 14 69 47 11 58 48 3 51 366 81 447
ปวส.ช่างโลหะ 32 2 34 19 2 21 16 16 67 4 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 4 40 36 2 38 7 7 79 6 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 24 68 49 19 68 55 14 69 47 11 58 25 3 28 220 71 291
รวมทั้งหมด 645 111 756 588 105 693 349 54 403 217 40 257 169 32 201 1,968 342 2,310