ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 41 138 179 42 164 206 42 141 183 42 118 160 7 10 17 174 571 745
บริหารธุรกิจ 29 60 89 29 74 103 33 57 90 29 75 104 7 7 14 127 273 400
บธ.บ.การจัดการ 9 35 44 7 51 58 11 40 51 7 42 49 1 1 2 35 169 204
บธ.บ.การตลาด 6 14 20 6 12 18 1 4 5 3 15 18 1 1 2 17 46 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 11 25 16 11 27 21 13 34 19 18 37 5 5 10 75 58 133
บัญชี 9 68 77 11 75 86 5 68 73 7 30 37 2 2 32 243 275
บช.บ.การบัญชี 9 68 77 11 75 86 5 68 73 7 30 37 2 2 32 243 275
ศิลปศาสตร์ 3 10 13 2 15 17 4 16 20 6 13 19 1 1 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 10 13 2 15 17 4 16 20 6 13 19 1 1 15 55 70
รวมทั้งหมด 41 138 179 42 164 206 42 141 183 42 118 160 7 10 17 174 571 745