ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 99 134 31 120 151 6 32 38 6 41 47 7 7 14 85 299 384
บริหารธุรกิจ 30 93 123 29 116 145 4 19 23 2 32 34 7 7 14 72 267 339
ปวส.การจัดการ 1 14 15 3 22 25 4 5 9 8 41 49
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 13 20 4 11 15 3 1 4 14 25 39
บธ.บ.การจัดการ 13 35 48 14 41 55 4 19 23 2 32 34 1 1 33 128 161
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 31 40 8 42 50 17 73 90
ศิลปศาสตร์ 5 6 11 2 4 6 2 13 15 4 9 13 13 32 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 6 11 2 4 6 2 13 15 4 9 13 13 32 45
รวมทั้งหมด 35 99 134 31 120 151 6 32 38 6 41 47 7 7 14 85 299 384