ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 179 83 262 136 89 225 89 55 144 72 66 138 22 7 29 498 300 798
พืชศาสตร์ 33 27 60 22 32 54 15 17 32 24 25 49 7 5 12 101 106 207
ปวส.พืชศาสตร์ 10 8 18 2 6 8 6 4 10 18 18 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 23 19 42 20 26 46 15 17 32 24 25 49 1 1 2 83 88 171
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 9 2 11 10 2 12 9 6 15 12 4 16 2 2 42 14 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 2 11 10 2 12 9 6 15 12 4 16 2 2 42 14 56
สัตวศาสตร์และประมง 65 43 108 58 47 105 39 17 56 21 24 45 5 1 6 188 132 320
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 12 29 9 5 14 2 1 3 28 18 46
ปวส.ประมง 14 3 17 8 2 10 3 3 25 5 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 30 23 53 31 36 67 19 12 31 12 16 28 92 87 179
วท.บ.ประมง 4 5 9 10 4 14 20 5 25 9 8 17 43 22 65
อุตสาหกรรมเกษตร 70 10 80 46 8 54 26 15 41 15 13 28 8 1 9 165 47 212
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 36 1 37 19 1 20 3 3 58 2 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 1 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 7 11 4 6 10 3 15 18 5 13 18 16 41 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 29 29 22 22 23 23 10 10 5 5 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 179 83 262 136 89 225 89 55 144 72 66 138 22 7 29 498 300 798