ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 47 5 52 100 6 106 69 2 71 2 2 20 20 238 13 251
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 5 20 68 6 74 69 2 71 2 2 154 13 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 5 11 22 4 26 28 2 30 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 20 2 22 16 16 37 2 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 26 26 25 25 2 2 61 61
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 32 32 20 20 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 20 20 84 84
รวมทั้งหมด 47 5 52 100 6 106 69 2 71 2 2 20 20 238 13 251