ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 350 794 1,144 367 863 1,230 332 858 1,190 297 711 1,008 109 186 295 1,455 3,412 4,867
บริหารธุรกิจ 284 504 788 299 476 775 265 481 746 242 402 644 87 84 171 1,177 1,947 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 7 23 30 6 7 13 13 30 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 22 47 69 13 31 44 20 48 68 10 35 45 6 8 14 71 169 240
บธ.บ.การจัดการ 42 159 201 46 139 185 65 157 222 59 144 203 9 12 21 221 611 832
บธ.บ.การตลาด 81 170 251 82 167 249 68 119 187 64 80 144 20 16 36 315 552 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 22 70 92 24 70 94 29 121 150 30 87 117 2 19 21 107 367 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 114 37 151 127 46 173 83 36 119 79 56 135 44 20 64 447 195 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 21 24 3 21 24
บัญชี 27 182 209 34 256 290 28 249 277 24 183 207 19 101 120 132 971 1,103
ปวส.การบัญชี 3 31 34 2 18 20 5 49 54
บช.บ.การบัญชี 27 182 209 31 225 256 28 249 277 24 183 207 17 83 100 127 922 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 35 97 132 34 131 165 39 128 167 31 126 157 3 1 4 142 483 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 62 68 20 92 112 22 87 109 22 94 116 3 1 4 73 336 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 35 64 14 39 53 17 41 58 9 32 41 69 147 216
รวมทั้งหมด 350 794 1,144 367 863 1,230 332 858 1,190 297 711 1,008 109 186 295 1,455 3,412 4,867