ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 825 147 972 892 124 1,016 658 134 792 530 121 651 46 16 62 728 73 801 3,679 615 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 70 32 102 55 15 70 75 25 100 46 27 73 46 16 62 46 10 56 338 125 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 19 9 28 16 8 24 22 11 33 13 16 29 15 13 28 6 5 11 91 62 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 12 46 14 3 17 24 14 38 28 10 38 31 3 34 39 5 44 170 47 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 11 28 25 4 29 29 29 5 1 6 1 1 77 16 93
วิศวกรรมเครื่องกล 173 19 192 206 21 227 136 20 156 122 21 143 244 14 258 881 95 976
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 33 33 12 12 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 7 25 12 9 21 20 10 30 18 12 30 13 6 19 81 44 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 2 103 79 1 80 106 1 107 97 2 99 126 1 127 509 7 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 10 29 17 10 27 10 9 19 7 7 14 11 7 18 64 43 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 5 1 6 9 9 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 299 46 345 322 39 361 253 26 279 202 26 228 212 18 230 1,288 155 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 32 1 33 33 1 34 2 2 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 63 35 98 41 21 62 20 20 124 56 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 107 6 113 87 5 92 102 11 113 76 7 83 37 1 38 409 30 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 91 4 95 76 7 83 80 10 90 61 9 70 75 11 86 383 41 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 3 20 36 2 38 53 5 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 67 1 68 71 5 76 65 10 75 16 1 17 219 17 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 1 1 2 8 8 15 1 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 77 22 99 87 31 118 104 27 131 85 21 106 38 2 40 391 103 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 15 32 13 18 31 18 11 29 12 12 24 5 5 65 56 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 60 7 67 74 13 87 86 16 102 73 9 82 33 2 35 326 47 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 206 28 234 222 18 240 90 36 126 75 26 101 188 29 217 781 137 918
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 2 14 35 4 39 3 3 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 89 16 105 56 9 65 53 25 78 41 14 55 57 22 79 296 86 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 44 44 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 64 10 74 52 4 56 37 11 48 34 12 46 65 7 72 252 44 296
รวมทั้งหมด 825 147 972 892 124 1,016 658 134 792 530 121 651 46 16 62 728 73 801 3,679 615 4,294