ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 81 140 92 87 179 65 47 112 63 68 131 10 4 14 289 287 576
พืชศาสตร์ 25 17 42 41 33 74 24 5 29 27 27 54 4 1 5 121 83 204
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 4 3 7 8 5 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 22 34 27 61 9 5 14 19 18 37 2 2 75 61 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 3 10 2 3 5 15 15 8 9 17 2 1 3 34 16 50
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 29 22 51 46 39 85 41 32 73 31 18 49 4 1 5 151 112 263
ปวส.ประมง 4 3 7 4 4 2 2 10 3 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 5 11 10 10 1 1 2 17 6 23
วท.บ.ประมง 12 2 14 5 8 13 13 3 16 13 3 16 1 1 44 16 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 12 19 27 31 58 28 29 57 18 15 33 80 87 167
อุตสาหกรรมเกษตร 5 42 47 5 15 20 10 10 5 23 28 2 2 4 17 92 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 2 3 1 5 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 39 42 4 13 17 10 10 4 20 24 11 82 93
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4 2 6
รวมทั้งหมด 59 81 140 92 87 179 65 47 112 63 68 131 10 4 14 289 287 576