ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 81 140 92 87 179 65 47 112 63 68 131 10 4 14 289 287 576
พืชศาสตร์ 25 17 42 41 33 74 24 5 29 27 27 54 4 1 5 121 83 204
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 4 3 7 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 3 10 2 3 5 15 15 8 9 17 2 1 3 34 16 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 22 34 27 61 9 5 14 19 18 37 2 2 75 61 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 29 22 51 46 39 85 41 32 73 31 18 49 4 1 5 151 112 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 5 11 10 10 1 1 2 17 6 23
ปวส.ประมง 4 3 7 4 4 2 2 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 12 19 27 31 58 28 29 57 18 15 33 80 87 167
วท.บ.ประมง 12 2 14 5 8 13 13 3 16 13 3 16 1 1 44 16 60
อุตสาหกรรมเกษตร 5 42 47 5 15 20 10 10 5 23 28 2 2 4 17 92 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 2 3 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 39 42 4 13 17 10 10 4 20 24 11 82 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4 2 6
รวมทั้งหมด 59 81 140 92 87 179 65 47 112 63 68 131 10 4 14 289 287 576