ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 2 37 176 1 177 144 144 355 3 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 57 57 55 55 120 120
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 18 18 12 12 38 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 33 33 72 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 70 1 71 36 36 124 1 125
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 25 1 26 1 1 44 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 35 35 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 9 2 11 49 49 53 53 111 2 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 2 11 10 10 19 2 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 53 53 92 92
รวมทั้งหมด 35 2 37 176 1 177 144 144 355 3 358