ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 47 169 216 60 185 245 42 117 159 61 92 153 3 3 210 566 776
บริหารธุรกิจ 19 50 69 46 90 136 38 55 93 54 56 110 3 3 157 254 411
บธ.บ.การจัดการ 3 24 27 11 32 43 10 31 41 22 28 50 3 3 46 118 164
บธ.บ.การตลาด 2 18 20 11 46 57 15 20 35 9 18 27 37 102 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 8 22 24 12 36 13 4 17 23 10 33 74 34 108
บัญชี 5 70 75 14 95 109 4 49 53 3 28 31 26 242 268
บช.บ.การบัญชี 5 70 75 14 95 109 4 49 53 3 28 31 26 242 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 49 72 23 49 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 49 72 23 49 72
ศิลปศาสตร์ 13 13 4 8 12 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 4 8 12 4 21 25
รวมทั้งหมด 47 169 216 60 185 245 42 117 159 61 92 153 3 3 210 566 776