ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 189 19 208 228 24 252 278 36 314 193 24 217 10 10 95 13 108 993 116 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 2 16 31 3 34 34 8 42 10 10 2 2 91 13 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 2 16 8 3 11 26 7 33 10 10 2 2 60 12 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 8 1 9 31 1 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 98 18 116 98 18 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 98 18 116 98 18 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 34 1 35 119 7 126 105 4 109 69 5 74 34 1 35 361 18 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 1 35 99 4 103 93 2 95 55 1 56 18 18 299 8 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 2 10 12 2 14 14 4 18 13 13 47 8 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 1 4 3 1 4
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 24 44 9 53 75 14 89 54 2 56 43 11 54 240 36 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 24 44 9 53 75 14 89 54 2 56 42 11 53 239 36 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 51 6 57 67 15 82 36 9 45 16 1 17 203 31 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 2 8 10 10 20 12 6 18 12 1 13 40 19 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 45 4 49 57 5 62 24 3 27 4 4 163 12 175
รวมทั้งหมด 189 19 208 228 24 252 278 36 314 193 24 217 10 10 95 13 108 993 116 1,109