ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 62 294 356 76 390 466 51 199 250 34 163 197 14 19 33 237 1,065 1,302
บริหารธุรกิจ 44 134 178 58 211 269 39 71 110 25 58 83 14 13 27 180 487 667
ปวส.การจัดการ 3 27 30 5 5 3 32 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 37 45 7 5 12 15 42 57
บธ.บ.การจัดการ 8 66 74 8 72 80 2 30 32 3 26 29 1 1 21 195 216
บธ.บ.การตลาด 13 28 41 6 22 28 6 27 33 8 17 25 1 1 33 95 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 40 63 33 53 86 31 14 45 14 15 29 7 1 8 108 123 231
บัญชี 6 110 116 9 133 142 4 79 83 2 65 67 5 5 21 392 413
ปวส.การบัญชี 1 31 32 2 2 1 33 34
บช.บ.การบัญชี 6 110 116 8 102 110 4 79 83 2 65 67 3 3 20 359 379
ศิลปศาสตร์ 12 50 62 9 46 55 8 49 57 7 40 47 1 1 36 186 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 20 23 4 19 23 1 25 26 1 14 15 9 78 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 30 39 5 27 32 7 24 31 6 26 32 1 1 27 108 135
รวมทั้งหมด 62 294 356 76 390 466 51 199 250 34 163 197 14 19 33 237 1,065 1,302