ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21 5 26 20 12 32 11 8 19 6 7 13 5 1 6 63 33 96
การออกแบบ 21 5 26 20 12 32 11 8 19 6 7 13 5 1 6 63 33 96
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 21 5 26 20 12 32 11 8 19 6 7 13 5 1 6 63 33 96
รวมทั้งหมด 21 5 26 20 12 32 11 8 19 6 7 13 5 1 6 63 33 96