ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 168 82 250 135 89 224 89 55 144 72 66 138 22 7 29 486 299 785
พืชศาสตร์ 33 27 60 22 32 54 15 17 32 24 25 49 7 5 12 101 106 207
ปวส.พืชศาสตร์ 10 9 19 2 6 8 6 4 10 18 19 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 23 18 41 20 26 46 15 17 32 24 25 49 1 1 2 83 87 170
เรียนรวม 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 9 2 11 10 2 12 9 6 15 12 4 16 2 2 42 14 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 2 11 10 2 12 9 6 15 12 4 16 2 2 42 14 56
สัตวศาสตร์และประมง 59 42 101 57 47 104 39 17 56 21 24 45 5 1 6 181 131 312
ปวส.ประมง 12 3 15 8 2 10 3 3 23 5 28
ปวส.สัตวศาสตร์ 14 12 26 9 5 14 2 1 3 25 18 43
วท.บ.ประมง 4 5 9 10 4 14 20 5 25 9 8 17 43 22 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 29 22 51 30 36 66 19 12 31 12 16 28 90 86 176
อุตสาหกรรมเกษตร 65 10 75 46 8 54 26 15 41 15 13 28 8 1 9 160 47 207
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 1 1 3 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 30 1 31 19 1 20 3 3 52 2 54
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 31 31 22 22 23 23 10 10 5 5 91 91
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 7 10 4 6 10 3 15 18 5 13 18 15 41 56
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 168 82 250 135 89 224 89 55 144 72 66 138 22 7 29 486 299 785