ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 79 425 504 71 416 487 46 201 247 29 109 138 2 23 25 227 1,174 1,401
บริหารธุรกิจ 61 235 296 54 266 320 34 76 110 21 39 60 1 16 17 171 632 803
ปวส.การจัดการ 9 26 35 4 41 45 6 6 13 73 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 6 10 7 14 21 1 1 11 21 32
ปวส.การตลาด 3 23 26 2 10 12 8 8 5 41 46
บธ.บ.การจัดการ 12 96 108 14 121 135 7 52 59 6 23 29 1 1 39 293 332
บธ.บ.การตลาด 12 50 62 4 43 47 9 16 25 4 11 15 29 120 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 34 55 23 37 60 18 8 26 11 5 16 1 1 74 84 158
บัญชี 12 161 173 13 119 132 5 82 87 1 30 31 1 6 7 32 398 430
ปวส.การบัญชี 3 20 23 1 22 23 2 2 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 9 141 150 12 97 109 5 82 87 1 30 31 1 4 5 28 354 382
ศิลปศาสตร์ 6 29 35 4 31 35 7 43 50 7 40 47 1 1 24 144 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 22 26 2 19 21 5 26 31 4 25 29 1 1 15 93 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 7 9 2 12 14 2 17 19 3 15 18 9 51 60
รวมทั้งหมด 79 425 504 71 416 487 46 201 247 29 109 138 2 23 25 227 1,174 1,401