ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 58 77 135 92 87 179 64 47 111 64 68 132 11 4 15 289 283 572
พืชศาสตร์ 26 17 43 41 33 74 23 5 28 28 27 55 5 1 6 123 83 206
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 4 3 7 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 4 12 2 3 5 14 14 8 9 17 3 1 4 35 17 52
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 10 21 34 27 61 9 5 14 20 18 38 2 2 76 60 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 28 20 48 46 39 85 41 32 73 31 18 49 4 1 5 150 110 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 4 10 10 10 1 1 2 17 5 22
ปวส.ประมง 4 3 7 4 4 2 2 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 11 17 27 31 58 28 29 57 18 15 33 79 86 165
วท.บ.ประมง 12 2 14 5 8 13 13 3 16 13 3 16 1 1 44 16 60
อุตสาหกรรมเกษตร 4 40 44 5 15 20 10 10 5 23 28 2 2 4 16 90 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 2 3 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 19 20 4 13 17 10 10 4 20 24 9 62 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 18 19 1 3 4 2 21 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4 2 6
รวมทั้งหมด 58 77 135 92 87 179 64 47 111 64 68 132 11 4 15 289 283 572