ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67 33 100 85 38 123 62 37 99 50 30 80 16 14 30 280 152 432
พืชศาสตร์ 48 23 71 30 16 46 14 7 21 6 6 98 46 144
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 9 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 3 3 5 5
วท.บ.พืชศาสตร์ 38 23 61 30 16 46 14 7 21 2 2 84 46 130
เรียนรวม 55 28 83 55 28 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 12 5 17 12 5 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 23 66 43 23 66
วิทยาศาสตร์ 6 1 7 11 3 14 19 5 24 11 7 18 6 7 13 53 23 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 1 7 11 3 14 11 2 13 9 3 12 6 7 13 43 16 59
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 11 2 1 3 10 4 14
สัตวศาสตร์และประมง 24 4 28 13 9 22 23 10 33 2 2 4 62 25 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 2 5 3 2 5
วท.บ.ประมง 1 1 1 3 4 9 3 12 11 6 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 20 2 22 12 6 18 14 7 21 1 1 2 47 16 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 2 1 1 2
อุตสาหกรรมเกษตร 6 4 10 2 8 10 7 7 2 6 8 2 5 7 12 30 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 3 9 2 7 9 7 7 2 6 8 1 3 4 11 26 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 2 3 1 4 5
รวมทั้งหมด 67 33 100 85 38 123 62 37 99 50 30 80 16 14 30 280 152 432