ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67 33 100 85 38 123 62 37 99 50 30 80 16 14 30 280 152 432
พืชศาสตร์ 48 23 71 30 16 46 14 7 21 6 6 98 46 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 3 3 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 38 23 61 30 16 46 14 7 21 2 2 84 46 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 55 28 83 55 28 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 12 5 17 12 5 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 23 66 43 23 66
วิทยาศาสตร์ 6 1 7 11 3 14 19 5 24 11 7 18 6 7 13 53 23 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 11 2 1 3 10 4 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 1 7 11 3 14 11 2 13 9 3 12 6 7 13 43 16 59
สัตวศาสตร์และประมง 24 4 28 13 9 22 23 10 33 2 2 4 62 25 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 2 5 3 2 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 20 2 22 12 6 18 14 7 21 1 1 2 47 16 63
วท.บ.ประมง 1 1 1 3 4 9 3 12 11 6 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 2 1 1 2
อุตสาหกรรมเกษตร 6 4 10 2 8 10 7 7 2 6 8 2 5 7 12 30 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 3 9 2 7 9 7 7 2 6 8 1 3 4 11 26 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 2 3 1 4 5
รวมทั้งหมด 67 33 100 85 38 123 62 37 99 50 30 80 16 14 30 280 152 432