ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 337 773 1,110 359 856 1,215 326 849 1,175 299 709 1,008 108 188 296 1,429 3,375 4,804
บริหารธุรกิจ 276 490 766 293 472 765 260 480 740 244 401 645 86 85 171 1,159 1,928 3,087
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 7 22 29 6 7 13 13 29 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 21 46 67 12 31 43 20 48 68 10 35 45 6 8 14 69 168 237
บธ.บ.การจัดการ 41 154 195 46 139 185 63 156 219 59 143 202 9 13 22 218 605 823
บธ.บ.การตลาด 81 165 246 83 164 247 65 119 184 66 80 146 19 16 35 314 544 858
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 22 69 91 24 70 94 29 121 150 30 87 117 2 19 21 107 366 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 108 36 144 121 46 167 83 36 119 79 56 135 44 20 64 435 194 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 20 23 3 20 23
บัญชี 27 180 207 34 253 287 27 241 268 24 182 206 19 101 120 131 957 1,088
ปวส.การบัญชี 3 31 34 2 18 20 5 49 54
บช.บ.การบัญชี 27 180 207 31 222 253 27 241 268 24 182 206 17 83 100 126 908 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 30 92 122 32 131 163 39 128 167 31 126 157 3 2 5 135 479 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 59 63 19 92 111 22 87 109 22 94 116 3 2 5 70 334 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 33 59 13 39 52 17 41 58 9 32 41 65 145 210
รวมทั้งหมด 337 773 1,110 359 856 1,215 326 849 1,175 299 709 1,008 108 188 296 1,429 3,375 4,804