ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 809 145 954 866 124 990 646 134 780 529 121 650 46 16 62 731 73 804 3,627 613 4,240
วิศวกรรมเครื่องกล 172 18 190 193 21 214 133 20 153 122 21 143 244 14 258 864 94 958
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 6 24 10 9 19 19 10 29 18 12 30 13 6 19 78 43 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 10 29 16 10 26 10 9 19 7 7 14 11 7 18 63 43 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 100 2 102 71 1 72 104 1 105 97 2 99 126 1 127 498 7 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 5 1 6 9 9 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 327 58 385 330 42 372 270 40 310 229 36 265 31 3 34 254 23 277 1,441 202 1,643
ปวส.ไฟฟ้า 32 1 33 33 1 34 2 2 67 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 63 35 98 40 21 61 20 20 123 56 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 3 20 35 2 37 52 5 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 91 4 95 73 7 80 77 10 87 61 9 70 76 11 87 378 41 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 6 108 85 5 90 102 11 113 75 7 82 39 1 40 403 30 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 67 1 68 67 5 72 65 10 75 15 1 16 214 17 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 33 12 45 14 3 17 24 14 38 28 10 38 31 3 34 39 5 44 169 47 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 1 1 2 10 10 17 1 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 95 30 125 100 39 139 126 38 164 98 37 135 15 13 28 44 7 51 478 164 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 19 8 27 16 8 24 22 11 33 13 16 29 15 13 28 6 5 11 91 61 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16 15 31 13 18 31 18 11 29 12 12 24 5 5 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 60 7 67 71 13 84 86 16 102 73 9 82 33 2 35 323 47 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 215 39 254 243 22 265 117 36 153 80 27 107 189 29 218 844 153 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 2 14 35 4 39 3 3 50 6 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 10 72 51 4 55 35 11 46 34 12 46 65 7 72 247 44 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 84 16 100 53 9 62 53 25 78 41 14 55 57 22 79 288 86 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 11 27 25 4 29 29 29 5 1 6 1 1 76 16 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 44 44 75 1 76
รวมทั้งหมด 809 145 954 866 124 990 646 134 780 529 121 650 46 16 62 731 73 804 3,627 613 4,240