ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 809 145 954 866 124 990 646 134 780 529 121 650 46 16 62 731 73 804 3,627 613 4,240
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 68 31 99 55 15 70 75 25 100 46 27 73 46 16 62 46 10 56 336 124 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 19 8 27 16 8 24 22 11 33 13 16 29 15 13 28 6 5 11 91 61 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 33 12 45 14 3 17 24 14 38 28 10 38 31 3 34 39 5 44 169 47 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 11 27 25 4 29 29 29 5 1 6 1 1 76 16 92
วิศวกรรมเครื่องกล 172 18 190 193 21 214 133 20 153 122 21 143 244 14 258 864 94 958
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 6 24 10 9 19 19 10 29 18 12 30 13 6 19 78 43 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 100 2 102 71 1 72 104 1 105 97 2 99 126 1 127 498 7 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 10 29 16 10 26 10 9 19 7 7 14 11 7 18 63 43 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 5 1 6 9 9 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 294 46 340 316 39 355 246 26 272 201 26 227 215 18 233 1,272 155 1,427
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 32 1 33 33 1 34 2 2 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 63 35 98 40 21 61 20 20 123 56 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 6 108 85 5 90 102 11 113 75 7 82 39 1 40 403 30 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 91 4 95 73 7 80 77 10 87 61 9 70 76 11 87 378 41 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 3 20 35 2 37 52 5 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 67 1 68 67 5 72 65 10 75 15 1 16 214 17 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 1 1 2 10 10 17 1 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 76 22 98 84 31 115 104 27 131 85 21 106 38 2 40 387 103 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16 15 31 13 18 31 18 11 29 12 12 24 5 5 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 60 7 67 71 13 84 86 16 102 73 9 82 33 2 35 323 47 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 199 28 227 218 18 236 88 36 124 75 26 101 188 29 217 768 137 905
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 2 14 35 4 39 3 3 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 84 16 100 53 9 62 53 25 78 41 14 55 57 22 79 288 86 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 44 44 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 10 72 51 4 55 35 11 46 34 12 46 65 7 72 247 44 291
รวมทั้งหมด 809 145 954 866 124 990 646 134 780 529 121 650 46 16 62 731 73 804 3,627 613 4,240