ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 204 163 367 211 198 409 188 194 382 247 217 464 54 35 89 74 42 116 978 849 1,827
การออกแบบ 71 62 133 70 90 160 69 75 144 83 121 204 15 17 32 308 365 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 18 17 35 31 29 60 38 27 65 44 40 84 7 8 15 138 121 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 14 21 35 17 37 54 12 30 42 12 46 58 2 3 5 57 137 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 36 21 57 22 24 46 19 18 37 27 35 62 6 6 12 110 104 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 43 23 66 29 36 65 30 40 70 34 29 63 10 5 15 146 133 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 32 19 51 20 25 45 13 31 44 27 19 46 8 2 10 100 96 196
ทล.บ.เซรามิก 11 4 15 9 11 20 17 9 26 7 10 17 2 3 5 46 37 83
ศิลปกรรม 50 34 84 62 26 88 46 29 75 63 32 95 19 12 31 240 133 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 50 34 84 62 26 88 46 29 75 63 32 95 19 12 31 240 133 373
สถาปัตยกรรม 40 44 84 50 46 96 43 50 93 67 35 102 54 35 89 30 8 38 284 218 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 2 22 20 2 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 12 22 34 14 17 31 12 21 33 21 16 37 12 19 31 10 6 16 81 101 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 28 22 50 36 29 65 31 29 60 46 19 65 42 16 58 183 115 298
รวมทั้งหมด 204 163 367 211 198 409 188 194 382 247 217 464 54 35 89 74 42 116 978 849 1,827