ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 47 169 216 60 185 245 42 111 153 61 92 153 1 1 210 558 768
บริหารธุรกิจ 19 50 69 46 90 136 38 54 92 54 56 110 1 1 157 251 408
บธ.บ.การจัดการ 3 24 27 11 32 43 10 31 41 22 28 50 1 1 46 116 162
บธ.บ.การตลาด 2 18 20 11 46 57 15 19 34 9 18 27 37 101 138
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 8 22 24 12 36 13 4 17 23 10 33 74 34 108
บัญชี 5 70 75 14 95 109 4 44 48 3 28 31 26 237 263
บช.บ.การบัญชี 5 70 75 14 95 109 4 44 48 3 28 31 26 237 263
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 49 72 23 49 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 49 72 23 49 72
ศิลปศาสตร์ 13 13 4 8 12 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 4 8 12 4 21 25
รวมทั้งหมด 47 169 216 60 185 245 42 111 153 61 92 153 1 1 210 558 768