ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 626 107 733 573 102 675 343 54 397 168 38 206 1 1 122 24 146 1,833 325 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 94 8 102 69 7 76 63 8 71 30 3 33 1 1 257 26 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 5 46 25 2 27 33 3 36 18 18 117 10 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 1 23 9 4 13 2 4 6 6 3 9 39 12 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 2 33 35 1 36 28 1 29 6 6 1 1 101 4 105
วิศวกรรมเครื่องกล 145 2 147 145 1 146 53 53 16 16 23 2 25 382 5 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 39 1 40 35 35 9 9 83 1 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 65 1 66 71 1 72 53 53 16 16 8 2 10 213 4 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 184 43 227 189 45 234 126 18 144 53 14 67 22 5 27 574 125 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 9 34 10 9 19 3 4 7 38 22 60
ปวส.ไฟฟ้า 29 8 37 33 5 38 1 1 63 13 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 5 27 20 3 23 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 9 69 63 11 74 49 8 57 31 6 37 7 7 210 34 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 12 60 28 6 34 40 5 45 14 5 19 10 1 11 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 35 11 46 37 5 42 8 3 11 1 1 81 19 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 93 25 118 70 27 97 46 14 60 47 10 57 55 14 69 311 90 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 34 12 46 24 10 34 15 1 16 73 23 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 13 72 46 17 63 46 14 60 47 10 57 40 13 53 238 67 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 110 29 139 100 22 122 55 14 69 22 11 33 22 3 25 309 79 388
ปวส.ช่างโลหะ 31 2 33 18 2 20 10 10 59 4 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 4 40 36 2 38 1 1 73 6 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 23 66 46 18 64 55 14 69 22 11 33 11 3 14 177 69 246
รวมทั้งหมด 626 107 733 573 102 675 343 54 397 168 38 206 1 1 122 24 146 1,833 325 2,158