ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 626 107 733 573 102 675 343 54 397 168 38 206 1 1 122 24 146 1,833 325 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 176 4 180 180 2 182 81 1 82 22 22 1 1 23 2 25 483 9 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 39 1 40 35 35 9 9 83 1 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 65 1 66 71 1 72 53 53 16 16 8 2 10 213 4 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 2 33 35 1 36 28 1 29 6 6 1 1 101 4 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 225 48 273 214 47 261 159 21 180 71 14 85 22 5 27 691 135 826
ปวส.ไฟฟ้า 29 8 37 33 5 38 1 1 63 13 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 9 34 10 9 19 3 4 7 38 22 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 5 27 20 3 23 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 12 60 28 6 34 40 5 45 14 5 19 10 1 11 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 9 69 63 11 74 49 8 57 31 6 37 7 7 210 34 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 35 11 46 37 5 42 8 3 11 1 1 81 19 100
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 5 46 25 2 27 33 3 36 18 18 117 10 127
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 93 25 118 70 27 97 46 14 60 47 10 57 55 14 69 311 90 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 34 12 46 24 10 34 15 1 16 73 23 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 13 72 46 17 63 46 14 60 47 10 57 40 13 53 238 67 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 30 162 109 26 135 57 18 75 28 14 42 22 3 25 348 91 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 4 40 36 2 38 1 1 73 6 79
ปวส.ช่างโลหะ 31 2 33 18 2 20 10 10 59 4 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 23 66 46 18 64 55 14 69 22 11 33 11 3 14 177 69 246
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 1 23 9 4 13 2 4 6 6 3 9 39 12 51
รวมทั้งหมด 626 107 733 573 102 675 343 54 397 168 38 206 1 1 122 24 146 1,833 325 2,158