ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 135 174 42 164 206 38 127 165 37 90 127 3 7 10 159 523 682
บริหารธุรกิจ 27 58 85 29 74 103 29 56 85 29 75 104 3 6 9 117 269 386
บธ.บ.การจัดการ 9 35 44 7 51 58 11 40 51 7 42 49 34 168 202
บธ.บ.การตลาด 4 12 16 6 12 18 1 4 5 3 15 18 1 1 14 44 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 11 25 16 11 27 17 12 29 19 18 37 3 5 8 69 57 126
บัญชี 9 67 76 11 75 86 5 55 60 2 2 4 27 199 226
บช.บ.การบัญชี 9 67 76 11 75 86 5 55 60 2 2 4 27 199 226
ศิลปศาสตร์ 3 10 13 2 15 17 4 16 20 6 13 19 1 1 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 10 13 2 15 17 4 16 20 6 13 19 1 1 15 55 70
รวมทั้งหมด 39 135 174 42 164 206 38 127 165 37 90 127 3 7 10 159 523 682