ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 96 130 31 119 150 6 36 42 6 41 47 7 7 14 84 299 383
บริหารธุรกิจ 29 90 119 29 115 144 4 23 27 2 32 34 7 7 14 71 267 338
ปวส.การจัดการ 1 13 14 3 22 25 4 5 9 8 40 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 11 18 4 10 14 3 1 4 14 22 36
บธ.บ.การจัดการ 13 35 48 14 41 55 4 23 27 2 32 34 1 1 33 132 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 31 39 8 42 50 16 73 89
ศิลปศาสตร์ 5 6 11 2 4 6 2 13 15 4 9 13 13 32 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 6 11 2 4 6 2 13 15 4 9 13 13 32 45
รวมทั้งหมด 34 96 130 31 119 150 6 36 42 6 41 47 7 7 14 84 299 383