ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 168 82 250 135 89 224 88 54 142 71 66 137 19 7 26 481 298 779
พืชศาสตร์ 33 27 60 22 32 54 15 17 32 23 25 48 6 5 11 99 106 205
ปวส.พืชศาสตร์ 10 9 19 2 6 8 6 4 10 18 19 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 23 18 41 20 26 46 15 17 32 23 25 48 1 1 81 87 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 9 2 11 10 2 12 9 6 15 12 4 16 1 1 41 14 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 2 11 10 2 12 9 6 15 12 4 16 1 1 41 14 55
สัตวศาสตร์และประมง 59 42 101 57 47 104 39 17 56 21 24 45 5 1 6 181 131 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 14 12 26 9 5 14 2 1 3 25 18 43
ปวส.ประมง 12 3 15 8 2 10 3 3 23 5 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 29 22 51 30 36 66 19 12 31 12 16 28 90 86 176
วท.บ.ประมง 4 5 9 10 4 14 20 5 25 9 8 17 43 22 65
อุตสาหกรรมเกษตร 65 10 75 46 8 54 25 14 39 15 13 28 7 1 8 158 46 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 30 1 31 19 1 20 3 3 52 2 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 1 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 7 10 4 6 10 3 14 17 5 13 18 15 40 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 31 31 22 22 22 22 10 10 4 4 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 168 82 250 135 89 224 88 54 142 71 66 137 19 7 26 481 298 779