ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 46 5 51 100 6 106 69 2 71 2 2 14 14 231 13 244
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 5 19 68 6 74 69 2 71 2 2 153 13 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 26 26 25 25 2 2 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 5 11 22 4 26 28 2 30 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 20 2 22 16 16 38 2 40
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 32 32 14 14 78 78
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 14 14 78 78
รวมทั้งหมด 46 5 51 100 6 106 69 2 71 2 2 14 14 231 13 244