ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 204 163 367 211 198 409 188 194 382 247 217 464 54 35 89 71 37 108 975 844 1,819
การออกแบบ 71 62 133 70 90 160 69 75 144 83 121 204 15 15 30 308 363 671
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 14 21 35 17 37 54 12 30 42 12 46 58 2 2 4 57 136 193
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 18 17 35 31 29 60 38 27 65 44 40 84 7 8 15 138 121 259
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 36 21 57 22 24 46 19 18 37 27 35 62 6 5 11 110 103 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 43 23 66 29 36 65 30 40 70 34 29 63 9 4 13 145 132 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 32 19 51 20 25 45 13 31 44 27 19 46 7 2 9 99 96 195
ทล.บ.เซรามิก 11 4 15 9 11 20 17 9 26 7 10 17 2 2 4 46 36 82
ศิลปกรรม 50 34 84 62 26 88 46 29 75 63 32 95 18 10 28 239 131 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 50 34 84 62 26 88 46 29 75 63 32 95 18 10 28 239 131 370
สถาปัตยกรรม 40 44 84 50 46 96 43 50 93 67 35 102 54 35 89 29 8 37 283 218 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 19 2 21 19 2 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 12 22 34 14 17 31 12 21 33 21 16 37 12 19 31 10 6 16 81 101 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 28 22 50 36 29 65 31 29 60 46 19 65 42 16 58 183 115 298
รวมทั้งหมด 204 163 367 211 198 409 188 194 382 247 217 464 54 35 89 71 37 108 975 844 1,819