ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 99 56 155 69 54 123 10 11 21 5 14 19 1 5 6 184 140 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 94 53 147 61 40 101 9 2 11 164 95 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 79 10 89 46 7 53 8 1 9 133 18 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 6 23 29 5 22 27 1 1 11 46 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 20 29 10 11 21 1 1 20 31 51
สหวิทยาการ 5 3 8 8 14 22 1 9 10 5 14 19 1 5 6 20 45 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 3 8 8 14 22 1 9 10 5 14 19 19 40 59
รวมทั้งหมด 99 56 155 69 54 123 10 11 21 5 14 19 1 5 6 184 140 324