ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 79 425 504 71 416 487 46 147 193 29 96 125 2 21 23 227 1,105 1,332
บริหารธุรกิจ 61 235 296 54 266 320 34 71 105 21 38 59 1 16 17 171 626 797
ปวส.การจัดการ 9 26 35 4 41 45 6 6 13 73 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 6 10 7 14 21 1 1 11 21 32
ปวส.การตลาด 3 23 26 2 10 12 8 8 5 41 46
บธ.บ.การจัดการ 12 96 108 14 121 135 7 47 54 6 22 28 1 1 39 287 326
บธ.บ.การตลาด 12 50 62 4 43 47 9 16 25 4 11 15 29 120 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 34 55 23 37 60 18 8 26 11 5 16 1 1 74 84 158
บัญชี 12 161 173 13 119 132 5 33 38 1 26 27 1 5 6 32 344 376
ปวส.การบัญชี 3 20 23 1 22 23 2 2 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 9 141 150 12 97 109 5 33 38 1 26 27 1 3 4 28 300 328
ศิลปศาสตร์ 6 29 35 4 31 35 7 43 50 7 32 39 24 135 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 22 26 2 19 21 5 26 31 4 17 21 15 84 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 7 9 2 12 14 2 17 19 3 15 18 9 51 60
รวมทั้งหมด 79 425 504 71 416 487 46 147 193 29 96 125 2 21 23 227 1,105 1,332