ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46 139 185 47 168 215 61 185 246 42 111 153 61 93 154 257 696 953
บริหารธุรกิจ 31 51 82 37 92 129 47 92 139 38 54 92 54 57 111 207 346 553
บธ.บ.การจัดการ 11 23 34 12 41 53 11 32 43 10 31 41 22 29 51 66 156 222
บธ.บ.การตลาด 5 17 22 9 43 52 11 47 58 15 19 34 9 18 27 49 144 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 15 11 26 16 8 24 25 13 38 13 4 17 23 10 33 92 46 138
บัญชี 15 88 103 10 76 86 14 93 107 4 44 48 3 28 31 46 329 375
บช.บ.การบัญชี 15 88 103 10 76 86 14 93 107 4 44 48 3 28 31 46 329 375
ศิลปศาสตร์ 13 13 4 8 12 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 4 8 12 4 21 25
รวมทั้งหมด 46 139 185 47 168 215 61 185 246 42 111 153 61 93 154 257 696 953