ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 268 24 292 176 19 195 226 24 250 277 36 313 25 4 29 174 22 196 1,146 129 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 2 16 31 3 34 25 4 29 12 12 82 9 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 2 16 8 3 11 17 3 20 12 12 51 8 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 8 1 9 31 1 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 179 16 195 65 2 67 118 7 125 105 4 109 51 6 57 518 35 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 97 5 102 62 2 64 98 4 102 93 2 95 33 1 34 383 14 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 28 8 36 3 3 8 2 10 12 2 14 16 4 20 67 16 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 54 3 57 12 1 13 66 4 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 5 52 61 10 71 44 9 53 74 14 88 80 6 86 306 44 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 5 52 61 10 71 44 9 53 74 14 88 80 6 86 306 44 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 42 3 45 50 7 57 50 6 56 67 15 82 30 10 40 239 41 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 6 2 8 10 10 20 14 7 21 39 24 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 3 45 41 2 43 44 4 48 57 5 62 16 3 19 200 17 217
รวมทั้งหมด 268 24 292 176 19 195 226 24 250 277 36 313 25 4 29 174 22 196 1,146 129 1,275