ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 268 24 292 176 19 195 226 24 250 277 36 313 25 4 29 174 22 196 1,146 129 1,275
เรียนรวม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 179 16 195 65 2 67 132 9 141 136 7 143 25 4 29 63 6 69 600 44 644
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 28 8 36 3 3 8 2 10 12 2 14 16 4 20 67 16 83
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 97 5 102 62 2 64 98 4 102 93 2 95 33 1 34 383 14 397
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 54 3 57 12 1 13 66 4 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 8 1 9 31 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 2 16 8 3 11 17 3 20 12 12 51 8 59
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 5 52 61 10 71 44 9 53 74 14 88 80 6 86 306 44 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 5 52 61 10 71 44 9 53 74 14 88 80 6 86 306 44 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 42 3 45 50 7 57 50 6 56 67 15 82 30 10 40 239 41 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 6 2 8 10 10 20 14 7 21 39 24 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 3 45 41 2 43 44 4 48 57 5 62 16 3 19 200 17 217
รวมทั้งหมด 268 24 292 176 19 195 226 24 250 277 36 313 25 4 29 174 22 196 1,146 129 1,275