ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 332 377 58 284 342 50 237 287 46 186 232 15 52 67 214 1,091 1,305
บริหารธุรกิจ 30 164 194 42 130 172 35 94 129 34 69 103 12 33 45 153 490 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 7 13 6 7 13
บธ.บ.การจัดการ 5 66 71 7 64 71 5 35 40 2 30 32 6 6 19 201 220
บธ.บ.การตลาด 6 54 60 13 27 40 4 22 26 6 27 33 3 11 14 32 141 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 44 63 22 39 61 26 37 63 26 12 38 3 6 9 96 138 234
บัญชี 4 127 131 4 106 110 8 100 108 4 68 72 1 15 16 21 416 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 4 127 131 4 106 110 8 100 108 4 68 72 1 13 14 21 414 435
ศิลปศาสตร์ 11 41 52 12 48 60 7 43 50 8 49 57 2 4 6 40 185 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 11 15 3 20 23 3 19 22 1 25 26 1 1 11 76 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 30 37 9 28 37 4 24 28 7 24 31 2 3 5 29 109 138
รวมทั้งหมด 45 332 377 58 284 342 50 237 287 46 186 232 15 52 67 214 1,091 1,305