ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 704 138 842 567 100 667 350 71 421 314 51 365 11 3 14 245 56 301 2,191 419 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 82 19 101 90 7 97 69 7 76 53 8 61 11 3 14 305 44 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 10 43 39 4 43 25 2 27 33 3 36 2 2 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 6 16 20 1 21 9 4 13 2 4 6 6 3 9 47 18 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 39 3 42 31 2 33 35 1 36 18 1 19 3 3 126 7 133
วิศวกรรมเครื่องกล 133 5 138 140 2 142 69 1 70 52 52 47 2 49 441 10 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 16 16 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 39 1 40 36 1 37 9 9 84 2 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 60 4 64 63 1 64 69 1 70 52 52 22 2 24 266 8 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 268 66 334 169 40 209 122 28 150 109 16 125 52 16 68 720 166 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 11 35 20 7 27 10 7 17 54 25 79
ปวส.ไฟฟ้า 48 17 65 28 8 36 7 7 83 25 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 6 33 21 5 26 6 6 54 11 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 87 16 103 59 9 68 62 11 73 46 7 53 14 4 18 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 10 51 41 11 52 26 6 32 39 5 44 13 3 16 160 35 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 41 6 47 34 11 45 24 4 28 2 2 4 101 23 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 113 40 153 75 24 99 45 17 62 46 13 59 96 25 121 375 119 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 62 15 77 28 11 39 21 6 27 111 32 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 25 76 47 13 60 45 17 62 46 13 59 75 19 94 264 87 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 8 116 93 27 120 45 18 63 54 14 68 50 13 63 350 80 430
ปวส.ช่างโลหะ 22 1 23 22 2 24 19 1 20 63 4 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 33 4 37 5 5 75 4 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 49 7 56 38 21 59 45 18 63 54 14 68 26 12 38 212 72 284
รวมทั้งหมด 704 138 842 567 100 667 350 71 421 314 51 365 11 3 14 245 56 301 2,191 419 2,610