ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 7 15 8 4 12 18 12 30 11 8 19 7 4 11 52 35 87
การออกแบบ 8 7 15 8 4 12 18 12 30 11 8 19 7 4 11 52 35 87
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 8 7 15 8 4 12 18 12 30 11 8 19 7 4 11 52 35 87
รวมทั้งหมด 8 7 15 8 4 12 18 12 30 11 8 19 7 4 11 52 35 87