ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 52 127 179 35 126 161 39 157 196 38 125 163 40 98 138 204 633 837
บริหารธุรกิจ 33 63 96 25 53 78 26 71 97 29 56 85 32 81 113 145 324 469
บธ.บ.การจัดการ 16 35 51 7 31 38 7 49 56 11 40 51 7 42 49 48 197 245
บธ.บ.การตลาด 7 22 29 4 11 15 6 11 17 1 4 5 3 16 19 21 64 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 6 16 14 11 25 13 11 24 17 12 29 22 23 45 76 63 139
บัญชี 9 59 68 7 63 70 11 72 83 5 55 60 2 3 5 34 252 286
บช.บ.การบัญชี 9 59 68 7 63 70 11 72 83 5 55 60 2 3 5 34 252 286
ศิลปศาสตร์ 10 5 15 3 10 13 2 14 16 4 14 18 6 14 20 25 57 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 5 15 3 10 13 2 14 16 4 14 18 6 14 20 25 57 82
รวมทั้งหมด 52 127 179 35 126 161 39 157 196 38 125 163 40 98 138 204 633 837