ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 28 9 37 61 32 93 66 34 100 64 39 103 68 42 110 287 156 443
พืชศาสตร์ 30 18 48 37 22 59 30 15 45 25 7 32 122 62 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 5 2 7 9 9 14 2 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 25 16 41 37 22 59 30 15 45 14 7 21 106 60 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 2 5 3 2 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 2 5 3 2 5
วิทยาศาสตร์ 23 2 25 4 1 5 11 3 14 19 5 24 12 10 22 69 21 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 11 2 1 3 10 4 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 2 25 4 1 5 11 3 14 11 2 13 10 6 16 59 14 73
สัตวศาสตร์และประมง 22 7 29 16 2 18 15 12 27 27 13 40 80 34 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 1 7 3 2 5 9 3 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 6 16 15 2 17 14 9 23 15 8 23 54 25 79
วท.บ.ประมง 6 6 1 1 1 3 4 9 3 12 17 6 23
อุตสาหกรรมเกษตร 2 5 7 5 6 11 2 7 9 7 7 4 12 16 13 37 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 5 7 5 3 8 2 7 9 7 7 3 9 12 12 31 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 3 4 1 4 5
รวมทั้งหมด 28 9 37 61 32 93 66 34 100 64 39 103 68 42 110 287 156 443