ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 3 38 23 1 24 133 133 191 4 195
วิศวกรรมเครื่องกล 17 2 19 19 19 82 82 118 2 120
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 19 19 45 45 78 78
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 37 37 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 2 5 3 2 5
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 1 19 4 1 5 41 41 63 2 65
ปวส.ไฟฟ้า 7 7 4 1 5 22 22 33 1 34
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 1 12 11 1 12
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 19 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 10 10 10 10
รวมทั้งหมด 35 3 38 23 1 24 133 133 191 4 195