ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 41 101 142 33 91 124 24 85 109 6 36 42 10 53 63 114 366 480
บริหารธุรกิจ 37 97 134 28 85 113 22 81 103 4 23 27 6 44 50 97 330 427
ปวส.การจัดการ 2 17 19 1 12 13 2 7 9 5 36 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 5 11 6 8 14 2 4 6 14 17 31
บธ.บ.การจัดการ 14 33 47 13 34 47 14 39 53 4 23 27 2 33 35 47 162 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 15 42 57 8 31 39 8 42 50 31 115 146
ศิลปศาสตร์ 4 4 8 5 6 11 2 4 6 2 13 15 4 9 13 17 36 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 8 5 6 11 2 4 6 2 13 15 4 9 13 17 36 53
รวมทั้งหมด 41 101 142 33 91 124 24 85 109 6 36 42 10 53 63 114 366 480