ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 95 60 155 163 78 241 94 67 161 89 53 142 123 78 201 564 336 900
พืชศาสตร์ 21 23 44 33 26 59 20 26 46 15 17 32 30 28 58 119 120 239
ปวส.พืชศาสตร์ 7 2 9 10 9 19 7 2 9 24 13 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 14 21 35 23 17 40 20 26 46 15 17 32 23 26 49 95 107 202
วิทยาศาสตร์ 5 3 8 9 2 11 10 2 12 9 5 14 13 4 17 46 16 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 8 9 2 11 10 2 12 9 5 14 13 4 17 46 16 62
สัตวศาสตร์และประมง 42 26 68 56 40 96 38 34 72 41 18 59 40 30 70 217 148 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 14 8 22 13 11 24 10 4 14 37 23 60
ปวส.ประมง 4 1 5 12 3 15 9 9 25 4 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 20 12 32 27 21 48 28 30 58 22 13 35 12 18 30 109 94 203
วท.บ.ประมง 4 5 9 4 5 9 10 4 14 19 5 24 9 8 17 46 27 73
อุตสาหกรรมเกษตร 27 8 35 65 10 75 26 5 31 24 13 37 40 16 56 182 52 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 30 1 31 20 1 21 60 2 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 1 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 8 11 3 7 10 4 5 9 3 13 16 5 13 18 18 46 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 14 31 31 22 22 21 21 14 14 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 95 60 155 163 78 241 94 67 161 89 53 142 123 78 201 564 336 900