ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 107 16 123 46 5 51 68 6 74 14 14 1 1 28 28 264 27 291
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 81 14 95 14 5 19 68 6 74 14 14 1 1 178 25 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 5 30 6 5 11 22 4 26 8 8 61 14 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 8 33 2 2 20 2 22 1 1 48 10 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 1 32 6 6 26 26 5 5 1 1 69 1 70
วิศวกรรมเครื่องกล 26 2 28 32 32 28 28 86 2 88
ปวส.ช่างยนต์ 26 2 28 32 32 28 28 86 2 88
รวมทั้งหมด 107 16 123 46 5 51 68 6 74 14 14 1 1 28 28 264 27 291