ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 332 736 1,068 303 748 1,051 331 777 1,108 305 762 1,067 384 849 1,233 1,655 3,872 5,527
บริหารธุรกิจ 275 484 759 248 472 720 268 430 698 241 448 689 310 470 780 1,342 2,304 3,646
ปวส.การตลาด 1 8 9 1 8 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 20 44 64 18 42 60 10 30 40 20 47 67 15 43 58 83 206 289
บธ.บ.การจัดการ 64 182 246 38 152 190 45 133 178 61 152 213 67 156 223 275 775 1,050
บธ.บ.การตลาด 67 115 182 75 160 235 79 159 238 65 117 182 83 89 172 369 640 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 34 90 124 18 65 83 23 69 92 23 100 123 31 102 133 129 426 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 88 47 135 97 35 132 111 39 150 72 32 104 113 72 185 481 225 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 2 6 8 2 18 20 4 24 28
บัญชี 23 152 175 25 175 200 31 218 249 26 186 212 41 251 292 146 982 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 23 152 175 25 175 200 31 218 249 26 186 212 41 248 289 146 979 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 34 100 134 26 90 116 32 129 161 38 128 166 33 128 161 163 575 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 58 62 19 90 109 22 87 109 24 96 120 69 331 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 42 58 22 32 54 13 39 52 16 41 57 9 32 41 76 186 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 18 58 76 18 58 76
รวมทั้งหมด 332 736 1,068 303 748 1,051 331 777 1,108 305 762 1,067 384 849 1,233 1,655 3,872 5,527