ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 861 171 1,032 754 139 893 545 92 637 634 132 766 42 25 67 1,216 179 1,395 4,052 738 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 97 34 131 58 30 88 53 15 68 74 24 98 42 25 67 65 9 74 389 137 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 14 31 18 8 26 16 8 24 22 11 33 13 16 29 7 2 9 93 59 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 26 12 38 13 3 16 24 13 37 27 9 36 55 7 62 145 44 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 14 62 48 14 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 6 38 14 10 24 24 4 28 28 28 2 2 1 1 101 20 121
วิศวกรรมเครื่องกล 159 18 177 163 16 179 94 20 114 131 19 150 380 35 415 927 108 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 19 19 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 8 33 15 6 21 10 9 19 19 10 29 28 18 46 97 51 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 71 2 73 98 2 100 68 1 69 102 1 103 194 3 197 533 9 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 8 36 15 8 23 16 10 26 10 8 18 17 13 30 86 47 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 11 1 12 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 270 45 315 288 44 332 217 13 230 241 26 267 410 64 474 1,426 192 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 34 1 35 32 1 33 5 5 71 2 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 7 34 61 34 95 39 21 60 127 62 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 22 141 102 6 108 81 5 86 101 11 112 102 7 109 505 51 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 9 67 87 3 90 72 7 79 74 10 84 126 19 145 417 48 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 50 5 55 50 5 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 1 65 66 5 71 71 11 82 201 17 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 6 6 17 1 18 27 1 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 26 120 70 21 91 84 31 115 101 27 128 107 20 127 456 125 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 18 35 12 14 26 14 18 32 17 11 28 17 12 29 77 73 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 77 8 85 58 7 65 70 13 83 84 16 100 90 8 98 379 52 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 241 48 289 175 28 203 97 13 110 87 36 123 254 51 305 854 176 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 21 21 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 9 53 10 2 12 2 2 56 11 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 23 23 3 3 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 127 29 156 72 16 88 50 9 59 52 25 77 83 35 118 384 114 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 74 1 75 74 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 55 10 65 57 10 67 47 4 51 35 11 46 71 15 86 265 50 315
รวมทั้งหมด 861 171 1,032 754 139 893 545 92 637 634 132 766 42 25 67 1,216 179 1,395 4,052 738 4,790