ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 191 170 361 186 155 341 195 191 386 186 193 379 67 35 102 298 249 547 1,123 993 2,116
การออกแบบ 50 62 112 62 55 117 64 85 149 68 74 142 96 134 230 340 410 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 18 21 39 17 17 34 26 28 54 38 27 65 51 47 98 150 140 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 8 23 31 10 18 28 16 34 50 12 29 41 14 48 62 60 152 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 22 15 37 33 18 51 22 23 45 18 18 36 31 39 70 126 113 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 3 5 2 2 4 4 5 9
เทคโนโลยีศิลป์ 25 30 55 36 22 58 27 35 62 30 40 70 43 32 75 161 159 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 15 22 37 25 18 43 19 24 43 13 31 44 34 21 55 106 116 222
ทล.บ.เซรามิก 10 8 18 11 4 15 8 11 19 17 9 26 9 11 20 55 43 98
ศิลปกรรม 65 19 84 49 34 83 57 25 82 46 29 75 80 40 120 297 147 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 65 19 84 49 34 83 57 25 82 46 29 75 80 40 120 297 147 444
สถาปัตยกรรม 51 59 110 39 44 83 47 46 93 42 50 92 67 35 102 79 43 122 325 277 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 16 2 18 16 2 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 12 24 36 12 22 34 12 17 29 11 21 32 21 16 37 22 25 47 90 125 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 39 35 74 27 22 49 35 29 64 31 29 60 46 19 65 41 16 57 219 150 369
รวมทั้งหมด 191 170 361 186 155 341 195 191 386 186 193 379 67 35 102 298 249 547 1,123 993 2,116