ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 73 59 132 95 57 152 69 54 123 1 9 10 6 19 25 244 198 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 64 51 115 91 54 145 61 40 101 216 145 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 47 11 58 76 10 86 46 8 54 169 29 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 3 24 27 6 24 30 5 21 26 14 69 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 16 30 9 20 29 10 11 21 33 47 80
สหวิทยาการ 9 8 17 4 3 7 8 14 22 1 9 10 6 19 25 28 53 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 4 3 7 8 14 22 1 9 10 5 14 19 18 40 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 8 17 9 8 17
รวมทั้งหมด 73 59 132 95 57 152 69 54 123 1 9 10 6 19 25 244 198 442